topflashv1

Njords kvalitetskriterier indelas i tre nivåer:

  1. Gemensamma för alla Njordmedlemmar
  2. Gemensamma för alla inom samma grupp
  3. Individuella kriterier

För varje medlemsföretag finns ett dokument där man skrivit under på att följa kvalitetskriterierna i nivå 1 och 2. Kriterierna har fastställts av Njords årsmöte.

Medlemmarna skall dessutom föreslå ett antal individuella åtaganden (nivå 3). Dessa åtaganden är anpassade för just den medlemmens specifika verksamhet.

De föreslagna individuella åtagandena skall för varje medlem godkännas av Njords styrelse. Därefter gäller de som "kvalitetscertifiering" och medlemmen får rätt att märka sina produkter med Njords logotyp.

Hur kan man vara säker på att kraven uppfylls?

Njord Närvaror Norra Bohuslän är medlemmarnas egna kvalitetsvarumärke. Alla medlemmar har därmed ett tydligt ansvar att vårda det gemensamma varumärket. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Varje medlem måste se till att de Njordmärkta produkterna uppfyller kraven och att de egna åtagandena fullgörs.

Njord kvalitetsarbete och certifikat bygger därför på en hög grad av engagemang och egenkontroll.

För att få behålla Njordcertifikatet krävs:

  • Att kvalitetskriterierna anslås väl synliga i verksamheten
  • Att medlemmen själv gör en årlig genomgång av de egna kriterierna och att de uppfylls- och vid behov gör de korrigeringar som fordras
  • Godkänd redovisning vid stickprovskontroll. Styrelsen kan göra en stickprovskontroll/ett besök i verksamheten på eget initiativ eller eventuellt påpekande från kund om upplevd kvalitetsbrist.

Medlem som, efter upprepade muntliga och skriftliga påpekanden från styrelsen, inte fullgör sina skyldigheter gentemot Njord och de övriga medlemmarna i föreningen kan uteslutas.

logonjordvitgra x165